Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kort om institutionen

Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka och bredd med både grundläggande och tillämpad forskning - med fokus på ett hållbart samhälle. På institutionen finns utbildningsprogram och kurser inom kemins samtliga områden.

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola, LTH. All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum, som är nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi. Kemicentrum rymmer även institutionen för Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap, med vilken institutionen har ett nära samarbete.

Kemiska institutionen har ca 345 anställda, varav ca 150 är forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som deltar i grundutbildningen är nästan 500. 

Utbildning

Kemiska institutionen har en unik styrka med grund- och avancerad utbildning inom kemins alla områden. Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. Vid institutionen bedrivs även forskarutbildning inom en rad olika forskarutbildningsämnen.

Vi har ett brett undervisnings- och forskningsspektrum inom kemiämnet, med undervisning på grund-, avancerad- samt forskarnivå. Vi erbjuder våra studenter breda kurser som förmedlar baskunskaper i kemi, såväl som många kurser på avancerad nivå som ger kunskap i specialämnen.

Forskning

Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. På institutionen finns även den avancerade instrumenteringen som krävs i modern molekylär forskning.

Den gränsöverskridande forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar ständigt till nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö.

Kemiska institutionen består av fyra forskningscentra; Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Centrum för analys och syntes (CAS), Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi. Inom våra centra finns forskargrupperingar som bedriver undervisning och forskning inom specifika ämnesområden.

Centrum för analys och syntes
Centrum för molekylär proteinvetenskap
Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi
Centrum för tillämpade biovetenskaper

Ledning och organisation

Kemiska institutionen leds av en styrelse och en prefekt. Styrelsen beslutar i policy-, budget- samt strategiska frågor och har ett övergripande ansvar för uppföljning av verksamheten inom institutionen. Prefekten har en exekutiv funktion och ansvar för att leda, planera och utveckla den dagliga verksamheten.

Till stöd har prefekten en ledningsgrupp, som har institutionsstyrelsens uppdrag att bereda ärenden av strategisk karaktär. Ledningsgruppen består av institutionens prefekt, administrativa chef samt representanter för våra fyra forskningscentra. Ställföreträdande och biträdande prefekt har närvaro- och yttranderätt. Det finns också olika beredande och rådgivande organ.

Kemiska institutionen har en gemensam administration, Administrativa enheten, som leds av en administrativ chef.