lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska institutionens ledningsgrupp

Kemiska institutionens ledningsgrupp har institutionsstyrelsens uppdrag att bereda ärenden av strategisk karaktär. I ledningsgruppen ingår institutionens prefekt, ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt, administrativa chef samt representanter från våra ämnesområden.