lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Kemiska institutionens organisation

Kemiska institutionen (KILU) tillhör både den naturvetenskapliga fakulteten (NF) och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH).

Kemiska institutionens ledning

Kemiska institutionen (KILU) leds av en styrelse och en prefekt. Styrelsen beslutar i policy-, budget- samt strategiska frågor, samt har ett övergripande ansvar för uppföljning av verksamheten inom institutionen.

Styrelsen

Prefekten har en exekutiv funktion och ansvar för att leda, planera och utveckla den dagliga verksamheten.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har institutionsstyrelsens uppdrag att bereda ärenden av strategisk karaktär.

Denna består av institutionens prefekt, administrativa chef samt representanter för de fyra enheterna. Ställföreträdande och biträdande prefekt har närvaro- och yttranderätt.

Ledningsgruppen

Administrativa enheten

Kemiska institutionen har en gemensam administration, Administrativa enheten, som leds av en administrativ chef.

Administrativa enheten

Forskningscentra/enheter

Verksamheten på Kemiska institutionen bedrivs inom fyra forskningscentra/enheter som i stora drag delar gemensam vetenskaplig grund. 

Centrum för analys och syntes

Centrum för molekylär proteinvetenskap

Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi

Centrum för tillämpade biovetenskaper

Inom våra centra/enheter finns forskargrupperingar som bedriver undervisning och forskning inom specifika ämnesområden. Dessa utgör även egna ekonomiska enheter.

Forskargrupperingar (fd avdelningar)

Arbetsgrupper

Vid behov och för specifika uppdrag utses arbetsgrupper. Följande arbetsgrupp finns i dagsläget inom kemiska institutionen.

Arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling

Grundutbildning

Nämnden för grundutbildning (GU-nämnden) vid kemiska institutionen bereder frågor som rör grundutbildning i kemi inom den Naturvetenskapliga fakulteten.

Gu-nämnden - Grundutbildning i Kemi

Grundutbildning inom kemi på den tekniska fakulteten (LTH) sker på fakultetsnivå.