lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Plast i ett hållbart samhälle

2016-04-06

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) har beslutat om tilldelning i forskningsprogrammet ”Plast i ett hållbart samhälle”. Ansvaret för det nya programmet går till forskargruppen STEPS, ”Sustainable Plastics and Transition Pathways”, vid Lunds universitet. Forskningsprogrammet kommer att ledas av Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik vid Kemiska institutionen.

Världen översvämmas av plast. Både i synlig och användbar form och nedbruten till mikroskopisk storlek i miljön. Att de flesta varianter idag är producerade av fossil råvara betyder att de i slutändan kommer att bidra till klimatförändringen. Mistraprogrammet har som mål att utveckla bättre alternativ.

STEPS målsättning är att utveckla plaster som är baserade på någon form av bioråvara. I Sverige är skogen en tänkbar råvarukälla medan det i andra delar av världen skulle kunna vara jordbruksprodukter eller alger.
Projektgruppen bakom STEPS har i sin ansökan pekat ut tre olika arbetsområden. Det första är att utveckla en miljövänlig och konkurrenskraftig teknik som bygger på grön kemi. Det andra området är att utveckla nya plaster med önskade egenskaper och som dessutom är återvinningsbara. Det tredje steget handlar om utveckla industristrategier för hållbarhet på lång sikt.

Under den fyraåriga programperioden kommer STEPS att ha 60 miljoner kronor till sitt förfogande varav 40 miljoner från Mistra.
 
STEPS omfattar forskargrupper vid Lunds universitet, SLU och Swerea. Dessutom deltar 18 företag och Region Skåne som också bidrar med finansiering. Avdelningen för Bioteknik och Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen kommer att ha en betydande roll i forskningsprojektet vid utveckling av nya bioplaster.

På Mistras webbplats kan du läsa mer om ”Plast i ett hållbart samhälle