lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Emma Sparr

Svarande membran

Enkelt sett är människan en 37-gradig vattenrik kropp i en torr omgivning. Trots detta så dunstar vi inte bort! För detta kan vi tacka den barriär som utgörs av det allra översta lagret av vår hud, hornlagret. Huden kan beskrivas som ett svarande membran vars barriäregenskaper regleras av förändringar i omgivningen. En ökad förståelse av hur detta sker är av stor vikt för att till exempel utveckla läkemedel som kan tas upp genom huden och för att hindra miljögifter från att tränga in. Min forskning syftar till att förstå kopplingen mellan membrans struktur och transportegenskaper, samt till att undersöka hur dessa påverkas av växelverkan mellan membranet och andra molekyler.

Strategin är att studera generella fysikaliska mekanismer och deras roll i biologiska membran. Genom att kombinera teoretisk modellering med experimentella studier har vi nått fram till en molekylär förklaring av hur vätsketransport genom huden regleras av förändringar i omgivningens relativa fuktighet och av närvaro av små vattenlösliga molekyler (så kallade moisterisers). Ett annat problem som engagerar mig mycket är hur aggregation (ansamling) av så kallade amyloidproteiner påverkar membraner. Aggregat av amyloidproteiner är förknippade med en rad olika sjukdomar, till exempel Alzheimer och Parkinson. Det har visat sig att bildandet av dessa aggregat kan leda till att cellmembran förstörs och börjar läcka. Vi har bland annat kunnat visa att aggregatbildningen påverkas av närvaron av membran, och att fettmolekyler från membranet kan plockas upp av det bildade aggregatet. En ökad förståelse av dessa mekanismer kan ha stor betydelse för förståelsen av hur amyloidproteiner skadar celler. Denna forskning sker i tätt samarbete med forskare inom biokemi och neurovetenskap och experter inom olika avancerade experimentella metoder. Jag upplever detta som mycket roligt och utvecklande, och tror att sådant samarbete mellan olika ämnen är en förutsättning för att med framgång kunna angripa många svåra och komplexa problem.

 

Text från
Professorsinstallation 16 mars 2012

Om Emma

Professor i fysikalisk kemi

Jag föddes 1972 i Lund, och gick Naturvetenskaplig linje på Katedralskolan. Efter studenten läste jag matematik och därefter kemi vid Lunds universitet. Examensarbete gjorde jag i oorganisk kemi vid Cambridge University. Jag påbörjade 1996 doktorandstudier vid avdelningen för fysikalisk kemi och jag disputerade 2001 med en avhandling som handlar om svarande lipidmembran. Efter postdocs-vistelser på Uppsala universtitet och Universtiy of Utretcht kom jag 2004 tillbaka till Lund som forskarassistent. Jag började då bygga upp en forskningsverksamhet inom fältet kolloidal biologi, där vi tillämpar grundläggande fysikalisk-kemisk metodik för att studera biologiska membran. Sedan 2011 är jag professor vid avdelningen för fysikalisk kemi. Jag är gift med Anders Nyberg och är mamma till Hugo, Leo och Ludvig.

Kontakt

Emma Sparr
Professor i fysikalisk kemi vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi
Personlig hemsida
Tel 046-222 15 36