lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Avancerad yt- och kolloidkemi (NKE015F) 15 hp (fd. NAKE013)

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området yt- och kolloidkemi utifrån ett molekylärt perspektiv, samt en kvantitativ förståelse av ett urval fundamentala kolloid- och gränsytefenomen.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • förklara amfifila molekylers självassociation och den bakomliggande termodynamiken
 • förklara begreppet ytenergi och relatera det till gränsytefenomen
 • förklara elektrostatisk växelverkan i molekylära och kolloidala system
 • beskriva struktur och egenskaper hos miceller av amfifila molekyler
 • beskriva olika krafter mellan kolloidala aggregat och hur de styr kolloidal stabilitet
 • beskriva egenskaper hos amfifila bilagersystem
 • förklara effekter av polymerer i kolloidala system
 • beskriva mikro- och makroemulsioners struktur och egenskaper
 • förklara fasjämvikter och beskriva fasdiagram
 • beskriva ett antal tillämpningar (primärt biologiska och tekniska) där ovannämnda system och fenomen är centrala

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:

 • sammanställa och analysera experimentella data och sammanfatta dessa i en skriftlig rapport
 • presentera och diskutera vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet
 • tillämpa konceptuell förståelse inom yt- och kolloidkemi för att förklara vardagliga fenomen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:

 • föreslå kvalitativa molekylära tolkningar av makroskopiska egenskaper och fenomen hos komplexa material
 • identifiera och självständigt inhämta den kunskap som krävs för att genomföra ett projekt inom yt- och kolloidkemi

Kursplan 

Kursplan Avancerad yt- och kollidkemi (PDF, 564 kb, ny flik)

Kursinnehåll

Teoridelen omfattar föreläsningar och övningar som behandlar yt- och kolloidkemin utifrån ett molekylärt fysikalisk-kemiskt perspektiv. Centrala teman är amfifila molekylers självassociation, polymerer i kolloidala system, fasjämvikter i lösningar, gränsytefenomen, samt växelverkan mellan molekyler och ytor med tillämpningar på kolloidal stabilitet.

Den praktiska delen innehåller laborationer, datorövningar och en litteraturövning. Laborationerna introducerar centrala experimentella tekniker inom yt- och kolloidkemin och illustrerar, tillsammans med datorövningarna, centrala fenomen behandlade i teoridelen. Litteraturövningen inkluderar litteratursökning i databas, muntlig presentation av en vetenskaplig artikel samt deltagande i diskussion vid de muntliga presentationerna.

Kursansvarig

Joakim Stenhammar
Avdelningen för fysikalisk kemi
joakim.stenhammar@fkem1.lu.se