lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Heterocyklisk kemi (NAKE018) 7.5 hp

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de olika substansklasserna inom heterocyklisk kemi.
• redogöra för de olika metoderna att syntetisera ringsystemen tillhörande de olika substansklasserna inom heterocyklisk kemi.
• redogöra för de olika metoderna att derivatisera ringsystemen tillhörande de olika substansklasserna inom heterocyklisk kemi.
• beskriva de olika mekanismerna för bildandet och derivatisering av de olika ringsystemen tillhörande de olika substansklasserna inom heterocyklisk kemi.

Färdighet och förmåga
• föreslå metoder att syntetisera en given heterocyklisk substans.
• föreslå mekanismer för bildandet av en given heterocyklisk substans.
• Från en given struktur hos en heterocyklisk substans kunna föreslå dess fysikaliska och kemiska egenskaper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Att evaluera reaktionsvägar för framställning av heterocykliska molekyler från ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Fysikaliska och kemiska egenskaper hos aromatiska (huvuddel) och icke-aromatiska heterocykliska föreningar. Syntes av ringsystemen för aromatiska (huvuddel) och ickearomatiska heterocykliska föreningar. Derivatisering av aromatiska (huvuddel) och ickearomatiska heterocykliska föreningar. Mekanismer för bildandet och derivatiserandet av de olika ringsystemen hos heterocykliska föreningar. Kursen tar upp såväl aromatiska som icke-aromatiska heterocykliska föreningar, men tyngdpunkten ligger på aromatiska
system.