lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Spridningsmetoder (NAKE017) 7.5 hp

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för grundläggande kunskaper om olika spridningsmetoder och hur dessa kan användas för att studera struktur och dynamik i kolloidala system.
• Beskriva de experimentella uppställningarna vid ljusspridning samt vid lågvinkelspridning av röntgenstrålning och neutroner.

Färdighet och förmåga
• Beräkna och analysera resultat av statiska spridningsexperiment från kolloidala dispersioner i termer av strukturfaktorer och formfaktorer.
• Använda dator för att simulera den statiska spridningen från en dispersion av sfäriska kolloidala partiklar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Förklara grundprinciperna för statiska spridningsexperiment samt vilken information man kan erhålla från sådana experiment.

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Föreläsningar: Grundläggande spridningsteori och en härledning av statisk spridning från dispersioner av sfäriska kolloidala partiklar. Genomgång av olika experimentella metoder (SAXS, SANS, SLS, DLS, reflektion). Dynamiska spridningsmetoder med tonvikt på dynamisk ljusspridning.