lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Analytisk kemi–fördjupningskurs (NAKE015) 15.0 hp

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska insikter i vanligt förekommande moderna separationstekniker såsom kromatografi, masspektrometri och kapillärelektrofores. Kursen syftar vidare till att utveckla studentens förmåga till att självständigt välja och optimera lämplig separationsteknik/metod samt att ge en sammanhängande helhetssyn över ämnet.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
• Redogöra ingående för de kromatografiska principer och tekniker som kursen omfattar.
• Redogöra för grunderna i masspektrometri och i kapillärelektrofores.
• Beskriva uppbyggnad och funktion av olika analysinstrument för de tekniker kursen omfattar.
• Modifiera och tillämpa metoder och tekniker för kromatografiska separationer både för kvantitativa och kvalitativa ändamål.
• Utvärdera valet av separationsteknik för separation av lågmolekylära substanser, baserat på substansernas och provets egenskaper.
• Sammanställa resultat och presentera dessa muntligt och skriftligt.
• Söka, värdera relevansen av, sammanfatta och presentera vetenskaplig information inom ett tilldelat område.

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Föreläsningar: Djupgående teoretisk behandling av kromatografisk separation och bakomliggande fördelnings- och adsorptionsjämvikter. Instrumentering och experimentell teknik för högupplösande vätskekromatografi och gaskromatografi. Koppling av gaskromatografi och vätskekromatografi med masspektrometri. Grundläggande orientering om kapillärelektrofores.

Laborationer:
Experimentell teknik för högupplösande vätskekromatografi samt användning av masspektrometrisk detektion. Optimering av HPLC-system med olika kombinationer av mobil och stationär fas. Gaskromatografi med kapillärkolonner, olika injektionstekniker samt användning av masspektrometrisk detektion.

Litteraturprojekt: Kiral separation med muntlig och skriftlig presentation.