lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Yt- och kolloidkemi–fördjupningskurs (NAKE013) 15.0 hp

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området yt -och kolloidkemi utifrån ett molekylärt perspektiv, samt en kvantitativ förståelse av ett urval fundamentala kolloid - och gränsytefenomen. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
• Förklara amfifila molekylers självassociation och den bakomliggande
termodynamiken
• Förklara elektrostatisk växelverkan i kolloidala system.
• Förklara olika slags krafter mellan kolloidala aggregat, kolloidal stabilitet
• Beskriva struktur och egenskaper hos miceller av amfifila molekyler
• Beskriva amfifila bilagersystem
• Förklara effekter av polymerer i kolloidala system
• Beskriva kolloidala soler
• Beskriva mikro -och makroemulsioner
• Förklara fasjämvikter och beskriva fasdiagram

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• Beskriva ett antal tillämpningar (oftast biologiska och tekniska) där ovannämnda
system och fenomen är centrala
• Föreslå kvalitativa molekylära tolkningar av egenskaper och fenomen hos komplexa
system i tillämpningar

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Det teoretiska stoffet behandlar yt-och kolloidkemin utifrån ett molekylärt fysikaliskkemiskt perspektiv. Centrala teman är amfifila molekylers självassociation, polymerer i kolloidala system, fasjämvikter i lösningar, gränsytefenomen, elektrostatisk växelverkan i kolloidala system samt krafter mellan makro-och mesoskopiska ytor skilda av en vätskefas. Laborationerna behandlar centrala experimentella tekniker som yttekniker, alorimetri och AFM (atomic force microscopy), samt datorsimuleringar av polymerer och av elektrostatiska fenomen i kolloidala system.