lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Experimentell strukturbiologi (NAKE 011) 7.5 hp

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av några av de viktigaste experimentella metoder som används för att bestämma proteiners tredimensionella strukturer, som grund för att förstå deras biologiska funktioner. Vi siktar också på en förståelse av de krafter som underbygger proteiners tredimensionella struktur, samt en grundläggande förståelse för metoderna som används inom strukturbaserad läkemedelsdesign.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

• demonstrera god förståelse för proteiners tredimensionella struktur, stabilitet, växelverkan och dynamik
• översiktligt redogöra för de teoretiska grunderna för röntgenkristallografi
• översiktligt redogöra för hur kärnmagnetresonans (NMR), neutrondiffraktion och lågvinkelröntgen- och neutronspridning kan användas för att ta fram specifik information som komplement till röntgenkristallografi.

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Föreläsningar: Grundläggande kunskap om proteinstruktur:Polypeptiders konformation. Proteiners sekundära och tredimensionella struktur. Stabilitet, dynamik och växelverkan i proteiner: packning och elektrostatik. Principer för röntgenkristallografi, neutronkristallografi och lågvinkelröntgen- och neutronspridning. Ligandbindning och strukturbaserad design av läkemedel.

Laborationer och datorövningar: Träning i de relevanta teoretiska och experimentella metoder som beskrivits för att studera proteinstruktur och dynamik. Detta inkluderar proteinkristallisation, datainsamling på MAX IV, databearbetning, strukturbestämning och modellbyggande, samt en enkel övning i liganddockning.

Schema

Kursen ges under andra delen av höstterminen. Detaljerat schema är under bearbetning.

Kursansvarig

Derek Logan
Biokemi och Strukturbiologi
derek.logan@biochemistry.lu.se
+46 46 222 14 43