lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Masspektrometi av proteiner (NAKE 007) 3.0 hp

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för principerna bakom masspektrometri, inklusive grundläggande design av instrumentet och hur det fungerar.
  • Beskriva de vanligaste applikationerna för masspektrometri, och kunna visa vilka är teknikens möjligheter och begränsningar för analys av proteiner och peptider.
  • Analysera och tolka data som erhållits från masspektrometri.

Färdighet och förmåga

  • Göra en experimentiell plan för hur man preparerar, separerar och analyserar proteiner och peptider med masspektrometri.
  • Laborativt utföra provupparbetning och kromatografiska separationer av proteiner och peptider.
  • Utföra masspektrometrisk analys och kunna bearbeta och analysera data med olika typer av specialiserad mjukvara.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Förklara vilken sorts resultat som kan fås från masspektrometri.
  • Jämföra resultat från olika analyser och förstå och kunna förklara dem.
  • Sammanfatta masspektrometriresultat i en rapport och presentation.

Kursplan

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Kursen ger en teoretisk och praktisk grund för hur masspektrometri rutinmässigt kan användas inom proteinvetenskap. Praktiska moment omfattar provupparbetning för protein- och peptidanalys, olika tekniker for deposition och för kromatografisk separation av komplexa prover inför masspektrometrisk bestämning. Manuell och automatiserad massbestämning av peptider och hela proteiner samt masspektrometrisk bestämning av peptidsekvenser. Grundläggande dataanalys för proteinidentifiering, bestämning av aminosyrasekvenser och PTM (”post-translational modifications”).