lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Kemisk kinetik (NAKE 005 ) 6.0 hp

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
Redogöra för grunderna i kemisk kinetik
Redogöra för hastighetslagar för reversibla, parallella och konsekutiva reaktioner
Beskriva TS-teorin och aktiveringsparametrar

Färdighet och förmåga
Tolka experimentella data.
Härleda hastighetslagar för alla typer av mekanismer samt avgöra om de kompatibla med experimentella data.
Använda enkla datorprogram för att utvärdera dynamisk NMR-data

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Värdera olika mekanismer och vad som i experimentella data talar för den eller andra mekanistiska förklaringsmodellen.

Kursplan

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Reaktionshastigheter, hastighetslagar, reversibla och konsekutiva reaktioner, steady-stateapproximationen, deduktion av reaktionsmekanismer, transition-state-teori, kedjereaktioner, aktiveringsparametrar, experimentella metoder, dynamisk NMR.

Kursen ges på engelska.

Schema senast kursen gavs, 2015 (engelsk version, pdf)

Kursansvarig

Ola F. Wendt
Centrum för analys och syntes (CAS)
+46 (0)46-222 81 53 (ext. 28153)
Ola.Wendt@chem.lu.se