lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Synkroton- och neutronbaserade metoder (NAKE 004 ) 4.0 hp

Kursbeskrivning

Efter avslutad kurs ska studenten:
• Kunna redogöra för principerna bakom några vanliga synkrotron- och neutronbaserade experimentella metoder.
• Kunna ge exempel på användningsområden för dessa tekniker.
• Kunna avgöra om neutron- eller synkrotronbaserade metoder kan vara användbara för att adressera en frågeställning inom deras eget ämnesområde

Kursplan

Kursplan (pdf)

Kursinnehåll

Kursen inleds med grundläggande föreläsningar i några vanliga synkrotron- och neutronbaserade metoder. Studenterna kommer därefter att utveckla ett eget projekt som ska mynna ut i en ansökan om stråltid vid någon synkrotron- eller neutronanläggning. Studenten väljer här en av de presenterade metoderna, och får handledning av läraren i den valda metoden. Projektet redovisas under ett seminarium 4–6 veckor efter föreläsningarna.