lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildningsämnen

Forskarutbildningsämnen inom den naturvetenskapliga kemin

Analytisk kemi

Inriktningen analytisk kemi innefattar forskning inom moderna aspekter av analytisk metodologi. Ett viktigt angreppssätt är att kombinera klassiska analytiska tekniker med biologiska och biokemiska verktyg. En annan viktig inriktning är att utveckla effektiva och lösningsmedelsfria extraktionsmetoder för provupparbetning och provtagning. Forskningen innefattar även applikationer inom områden som bioteknik, medicin och miljövetenskap.

Läs mer mer om aktuell forskning på CAS hemsida

Ladokkod NAKEMAK1

Biokemi
Biokemisk forskning syftar till att beskriva strukturen, organisationen och funktionen hos levande materia i molekylära termer. Inom biokemi studeras proteiners, nukleinsyrors och andra biomolekylers struktur, samverkan och funktion. Inom biokemi utvecklas också metodik för att rena och studera biologiskt betydelsefulla molekyler.

Läs mer mer om aktuell forskning på CMPS hemsida

Ladokkod NAKEMBK1

Fysikalisk kemi
Innefattar forskning inriktad mot molekylära frågeställningar. De experimentella och teoretiska metoder som använts har ofta sitt ursprung i fysik. Vid Fysikalisk kemi 1 ligger tonvikten på forskning, både experimentellt och teoretiskt inriktad, inom yt- och kolloidkemi, med speciell tonvikt på självaggregerande system. Tensider, polymerer och biomolekyler är exempel på de system som studeras.

Läs mer mer om aktuell forskning på hemsidan för fysikalisk kemi

Ladokkod NAKEMFK1

Kemisk fysik
Femtokemi och femtobiologi. Ljusinducerade processer i biomolekyler, organiska polymerer och halvledarmaterial. Elementära reaktioners mekanismer. Fasta ytors fysik och kemi, experiment och kvantkemiska beräkningar. Konventionell och synkrotronljusbaserad spektroskopi. Intermolekylära vibrationer i molekylkomplex och molekyl-radikalkomplex. Beräkningskemi (kvantkemi, molekyldynamik, täthetsmatristeori) för kemiska och biologiska förlopp och reaktionsintermediat.

Läs mer mer om aktuell forskning på hemsidan för kemisk fysik

Ladokkod NAKEMKF1

Molekylär biofysik
Till molekylär biofysik hör studiet av proteiners och nukleinsyrors struktur, dynamik och funktion med fysikaliska metoder. Avdelningen koncentrerar sig främst på studier med röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi av proteiner för att bestämma deras struktur och studera deras interaktioner med andra molekyler. Framför allt studeras ett antal enzymer och enzymfamiljer. Till dessa undersökningar hör strukturell analys av muterade proteiner och komplex mellan receptorer och läkemedel.

Läs mer mer om aktuell forskning på CMPS hemsida

Ladokkod NAKEMMB1

Oorganisk kemi

Metallers koordinationskemi är det övergripande temat för forskningen i oorganisk kemi. Detta är i grunden en tvärvetenskaplig disciplin, som förutom kemi också spänner över andra naturvetenskaper samt medicin och teknik. Metallkomplex deltar i många väsentliga biologiska processer, i metallers kretslopp i naturen, de fungerar som katalysatorer och som läkemedel etc.

Läs mer mer om aktuell forskning på CAS hemsida

Ladokkod NAKEMOO1

Organisk kemi
Organisk syntes och fysikalisk organisk kemi är de övergripande temana för forskningen i organisk kemi. Verksamheten är inriktad mot supramolekylär kemi innefattande nanomaterial, molekylär igenkänning och katalys inklusive stereokemiska aspekter.

Läs mer mer om aktuell forskning på CAS hemsida

Ladokkod NAKEMOR1

Teoretisk kemi
Forskning inom teoretisk kemi innebär utvecklande av kvantkemiska och statistisk-mekaniska metoder för att beskriva kemiska system och processer. Dessa metoder tillämpas för att lösa eller belysa frågeställningar inom framför allt ytkemi och polymerkemi, biokemi, intermolekylär växelverkan samt spektroskopi.

Läs mer mer om aktuell forskning på hemsidan för teoretisk kemi

Ladokkod NAKEMTK1

Forskarutbildningsämnen inom den tekniska kemin (LTH)

Biofysikalisk kemi
Inom ämnet bedrivs forskning och utbildning på forskarnivå inom biofysikalisk kemi. Proteiner och andra biomolekyler i lösning eller i mer komplexa system studeras med fysikaliska och molekylärbiologiska metoder med målsättningen att förklara biologisk funktion i termer av molekylär växelverkan, struktur och dynamik. Även studier av enklare modellsystem med biofysikalisk relevans är av intresse. Den dominerande experimentella tekniken är kärnmagnetisk resonans (NMR), där ämnet har unik kompetens och utrustning och även bedriver metodologisk utveckling.

Läs mer mer om aktuell forskning på CMPS hemsida

Studieplan: Biofysikalisk kemi (TEKFKFOS)

Bioteknik
Ämnet fokuseras på följande teknikområden: Odlingsteknik för mikroorganismer, speciellt organismer som lever under extrema villkor; Isolering och rening av biomolekyler, speciellt proteiner. Kloning av proteiner från exotiska, ofta svårodlade organismer in i lättodlade värdorganismer, Enzymteknologi inkluderande enzymkatalys i såväl vattenmiljö som organisk fas; Bioanalys samt biosensorer. Till detta kommer två speciella tillämpningsområden inom vilka forskning bedrivs: Miljöbioteknik samt Bioteknik för ett hållbart samhälle speciellt med inriktning på u-landsproblematik. Forskningen innefattar såväl studier av grundläggande karaktär som rena tillämpningar.

Läs mer mer om aktuell forskning på hemsidan för bioteknik

Studieplan: Bioteknik (TEKBTFOO)

Oorganisk kemi
Ämnet omfattar utbildning på forskarnivå inom områdena fasta tillståndets kemi och materialkemi. Forskningsinsatserna fokuseras mot syntes av nya fasta material och studier av deras kemiska och fYsikaliska egenskaper. Då de fYsikaliska egenskaperna är direkt beroende av materialens atomordning eller oordning så studeras deras kristallstrukturer med röntgen- och elektrondiffraktion. Samverkan med forskare inom andra ämnesområden i kemi, fYsik, biologi och väg- och vattenbyggnad är en viktig del i utbildningen på forskarnivå.

Läs mer mer om aktuell forskning på CAS hemsida

Studieplan: Oorganisk kemi (TEKOOFOO)

Organisk kemi
Ämnet är den vetenskapsgren som beskriver kolföreningarnas kemi. Traditionellt inbegrips lågmolekylära substansers kemi, både naturprodukter och artificiella, syntetiska substanser. Organisk kemi omfattar syntes och strukturbestämning av kolföreningar, där modern instrumentering och ett ackumulerat synteskunnande gör att även komplicerade molekyler nu kan framställas för vidare studier. Organisk kemi är en centralt placerad vetenskap med stort inflytande på angränsande vetenskapsområden, såsom fysik, biologi, och medicin. Ämnet är av avgörande betydelse för utveckling av t ex läkemedel, plaster, färgämnen och andra substanser med specifika funktioner.

Läs mer mer om aktuell forskning på CAS hemsida

Studieplan: Organisk kemi (TEKOKFOO)

Polymerteknologi TEKPOFOO
Ämnet Polymerteknologi är tvärvetenskapligt och omfattar kemi och fysik för polymerer, bearbetning och användning av polymerer och polymera material, samt nedbrytning och kvittblivning av polymera material. Polymerkemi innefattar syntes och karakterisering av polymerer samt kemiska reaktioner på makromolekyler. Polymerfysik behandlar polymerers egenskaper i lösning, smälta och fast fas. Både syntetiska polymerer och biopolymerer omfattas av ämnet. Forskningen är av såväl grundläggande som tillämpad natur och är inriktad mot struktur/ egenskapssamband för polymerer. Teknisk mikrobiologi TEKMBFOO Ämnet berör grundläggande och tillämpad forskning med applikationer inom livsmedels-, läkemedels-, kemiteknisk-, och miljöteknisk industri. Forskningsverksamheten omfattar genetiskt, biokemiskt och jäsningstekniskt arbete med mikroorganismer. Gentekniska tillämpningar är av särskilt intresse såsom genetisk modifiering av metabolismen hos mikroorganismer i industriella processer samt DNA-baserade analystekniker.

Läs mer mer om aktuell forskning på CAS hemsida

Studieplan: Polymerteknologi (TEKPOFOO)

Tillämpad biokemi
Ämnet kan uppdelas i två huvudinriktningar: grundläggande biokemi samt tillämpad biokemi: Inom den grundläggande biokemin behandlas dels uppbyggnad, funktion och nedbrytning av biomolekyler (bl a proteiner, kolhydrater och nukleinsyror), dels kontroll och reglering av de i cellmetabolismen ingående reaktionsstegen. Den tillämpade biokemin behandlar användningen av enzymteknologi och genteknologi inom t ex livsmedels- och farmaceutisk industri för produktion av socker, steroider, antibiotika och hormoner, samt för analytiska ändamål inom processreglering, klinisk kemi och miljövård.

Läs mer mer om aktuell forskning på hemsidan för tillämpad biokemi

Studieplan: Tillämpad biokemi (TEKBKFOO)

Teknisk mikrobiologi
Ämnet berör grundläggande och tillämpad forskning med applikationer inom livsmedels-, läkemedels-, kemiteknisk-, och miljöteknisk industri. Forskningsverksamheten omfattar genetiskt, biokemiskt och jäsningstekniskt arbete med mikroorganismer. Gentekniska tillämpningar är av särskilt intresse såsom genetisk modifiering av metabolismen hos mikroorganismer i industriella processer samt DNA-baserade analystekniker.

Läs mer mer om aktuell forskning på hemsidan för teknisk mikrobiologi

Studieplan: Teknisk mikrobiologi (TEKMBFOO)