lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi bedrivs forskning och utbildning inom områdena kemisk fysik, fysikalisk kemi och teoretisk kemi.

Forskning

Vid de tre avdelningarna bedrivs grundläggande forskning inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, kvantmekanik, koherens hos vågor, kvantprickar, strukturell dynamik, statistisk dynamik, kvantkemi, mjuk materia, polymerer, kolloider och surfaktanter.

Trots forskningens grundläggande karaktär finns det många tillämpningar såsom solceller, datorer, medicinsk utrustning och teknik, läkemedel och livsmedel.

Utbildning

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi ges grundläggande och avancerade kurser inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt inom de naturvetenskapliga masterprogrammen i kemi och nanokemi.

Läs mer om forskning och utbildning på avdelningarnas respektive hemsidor

Fysikalisk kemi 

Teoretisk kemi 

Kemisk fysik

Enhetsföreträdare

Marie Skepö
046-222 33 66
marie.skepo@teokem.lu.se

Administratörer

Fysikalisk kemi och teoretisk kemi, kemisk fysik

Maria Lövgren
046-222 81 50 (ank. 28150)
maria.lovgren@teokem.lu.se

Ekonom

Fysikalisk kemi

Håkan Hansson
Ekonomichef
hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05

Teoretisk kemi

Ema Mulaosmanovice
ma.mulaosmanovic@kilu.lu.se
046-222 81 86 (Ank. 28186) 

Kemisk fysik
Axel Arnberg
046-222 83 32 
axel.arnberg@kilu.lu.se