lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Val inför perioden 2021-2023

Under 2020 ska prefekt, ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelse utses för kemiska institutionen för mandatperioden 2021-2023. Valet gäller därvid val av representanter för lärare och övrig personal i institutionsstyrelsen, samt förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt.

Även val av institutionens GU-nämnd ska genomföras, vilket berör KILU-NF.

Valprocessen

Mars – april: Processen startar, röstlängder upprättas, nominering till valberedning (fyllnadsval). Prefekten lägger fram förslag till valberedning baserat på inkomna nomineringar.

April: Fyllnadsval till valberedning. Valberedningen ska bestå av 4 representanter för institutionens lärare, samt 3 representanter för övrig personal.

April - maj: Valberedningen arbetar, nomineringar görs till valberedningen, samråd kring förslag till prefekt sker med rektor LTH/dekan NF.

Början av juni: Valberedningen lägger fram förslag till institutionsstyrelsens ledamöter, prefekt, ställföreträdande prefekt och GU-nämnd KILU-NF för perioden 2021-2023.

Juni: Val av institutionsstyrelsens ledamöter, prefekt, ställföreträdande prefekt och GU-nämnd KILU-NF för kemiska institutionen för perioden 2021-2023.

Aktuellt

14 juli 2020 – Valresultat för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd för perioden 2021-2023

Valresultat för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse (pdf)

Valresultat för val av GU-nämnd (pdf)Valresultat för val av GU-nämnd (pdf)

12 juni – 3 juli 2020 - Val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd
Valet sker elektroniskt under tiden 20 juni – 3 juli 2020 (röstningen avslutas 3 juli kl. 13:00). För fastställd röstlängd, se högerkolumnen.

Valberedningens förslag till prefekt, stf prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd (pdf)

4 juni 2020 - Val inom KILU - kort information
Nästa vecka genomförs val av ny prefekt, stf prefekt, KILU styrelse och GU-nämnd för en period om tre år vid kemiska institutionen. Valberedningen har arbetat med att ta fram kandidater till de olika posterna. 

28 maj 2020 - Uppdatering från valberedningen
Valberedningen vid Kemiska institutionen har slutfört intervjuomgången med kandidater.

18 maj 2020 -  Uppdatering från valberedningen
Valberedningen tackar för inkomna nomineringar. Valberedningen kommer att påbörja arbetet med att intervjua kandidater inom kort och intervjuperioden förväntas vara avslutad under maj.

30 april 2020 - Nominering till prefekt, stf. Prefekt, KILUs styrelse och GU-nämnd är öppen
Valberedningen har under april och maj 2020 intervjuat samtliga avdelningsföreståndare vid KILU samt LTHs rektor och NFs dekan. Valberedningen har därefter fortsatt att utforma kravprofil för respektive befattning. Kravprofilen finns att ta del av i högerspalten på denna sida.

Valberedningen önskar nu få in nomineringar till prefekt, stf. Prefekt, KILUs styrelse och GU-nämnd för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023. Viktigt att den som nomineras är vidtalad och är tillgänglig för uppdraget. Nomineringen skickas till valberedning@kilu.lu.se  märkt med ”nominering” senast den 15 maj 2020 och ska innehålla en kort motivering.

24 april 2020 Valberedningen har startat upp sitt arbete vid KILU
Just nu arbetar valberedningen med att ta fram kravprofiler för uppdragen som prefekt, stf prefekt och styrelseledamöter till KILU styrelse samt GU Nämnd NF. Valberedningen har träffat alla avdelningsföreståndare vid KILU samt LTH´s rektor och NF´s dekan i arbetet med kravprofilerna. När kravprofilerna är fastställda så kommer nomineringsperioden att öppnas. Nominering kommer att ske till valberedningen mailadress: valberedning@kilu.lu.se

23 april 2020 - Offentlig sammanräkning av röster i konferensrum Svante på Kemicentrum. Valresultat för fyllnadsval till valberedning KILU presenteras (se högerspalt på sidan).

1-23 april 2020 - Fyllnadsval av ledamöter till valberedning KILU.


6-13 mars 2020 – Öppet för att nominera personer till Kemiska institutionens valberedning (fyllnadsval).    

Nominera kandidater

Vem får nominera och rösta?

Anställda vid LU vars anställning utgör minst 50 % av heltid vid Kemiska institutionen. Anställningen ska vara tillsvidare eller avse ett förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

Vem kan nomineras?

Till prefekt, ställföreträdande prefekt och lärarrepresentant kan den väljas som är vetenskapligt kompetent lärare. Med uttrycket vetenskapligt kompetent lärare menas professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Som representant för övriga anställda kan den väljas som är anställd vid institutionen och som inte tillhör kategorin vetenskapligt kompetent lärare.

Det är tillåtet att föreslå sig själv som kandidat. I samband med att valberedningen offentliggör sitt förslag uppges även vilka övriga förslag som inkommit till valberedningen under arbetets gång.

Hur går nomineringen till av prefekt, ställföreträdande prefekt samt ledamot till institutionsstyrelse?

Nomineringar av kandidater lämnas till valberedningen. Nomineringen ska innehålla namn på den nominerade kandidaten och det uppdrag nomineringen avser. Observera att kandidaten måste vara tillfrågad!

Nomineringsperioden är stängd!

Valberedningens förslag till prefekt, stf prefekt och ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd

Valberedningens förslag till prefekt, stf prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd

Prefekt, tillika ordförande institutionsstyrelsen
Leif Bülow

Ställföreträdande prefekt
Ola Wendt

Företrädare för lärare i KILU styrelse
Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, ordinarie ledamot
Magnus Carlquist, personlig suppleant

Susanna Horsefield, ordinarie ledamot
Ingemar André, personlig suppleant

Mikael Lund, ordinarie ledamot
Donatas Zigmantas, personlig suppleant

Kristofer Modig, ordinarie ledamot
Margareta Sandahl, personlig suppleant

Ulf Nilsson, ordinarie ledamot
Kimberly Dick Thelandery, personlig suppleant

Ulf Olsson, ordinarie ledamot
Anna Stradner, personlig suppleant

Företrädare för övriga anställda i KILU styrelse
Magnus Alsterfjord, ordinarie ledamot
Christer Larsson, personlig suppleant

Caroline Lindblom, ordinarie ledamot
Annelie Raimer, personlig suppleant


GU-nämnd

Sophie Manner, ordförande

Peter Spégel, ordinarie ledamot
Ulf Ellervik, personlig suppleant

Viveka Alfredsson, ordinarie ledamot
Jens Uhlig, personlig suppleant

Urban Johansson, ordinarie ledamot
Ingemar André, personlig suppleant

Joakim Stenhammar, ordinarie ledamot
Mikael Lund, personlig suppleant

 

Valresultat för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse för perioden 2021-2023

Valresultat för val av ledamöter till GU-nämnd för perioden 2021-2023

Fastställd röstlängd för val av prefekt, stf prefekt styrelse samt GU-nämnd

Fastställd röstlängd för val av KILU:s valberedning

För tillgång till fastställd röstlängd för val av KILU:s valberedning, kontakta Håkan Hansson. E-post: hakan.hansson@kilu.lu.se

KILU:s valberedning

Lärare
Mikael Akke
Kenneth Wärnmark
Emma Sparr
Jenny Schelin

Övriga anställda
Maria Södergren
Sofia Essén
Håkan Hansson

Valresultat för val av KILU:s valberedning

För tillgång till valresultat för fyllnadsval av KILU:s valberedning, kontakta Håkan Hansson. E-post: hakan.hansson@kilu.lu.se

Kontakt

Emma Sparr
Ordförande, valberedning
valberedning@kilu.lu.se
046-222 15 36

Håkan Hansson
Tf administrativ chef 
hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05