lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Val inför perioden 2018-2020

Under 2017 ska prefekt, ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelse utses för kemiska institutionen för mandatperioden 2018-2020. Valet gäller därvid val av representanter för lärare och övrig personal i institutionsstyrelsen, samt förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt.

Även val av institutionens GU-nämnd ska genomföras, vilket berör KILU-NF.

Valprocessen

Mars – april: Processen startar, röstlängder upprättas, nominering till valberedning. Prefekten lägger fram förslag till valberedning baserat på inkomna nomineringar.

April: Val av valberedning. Valberedningen ska bestå av 4 representanter för institutionens lärare, samt 3 representanter för övrig personal.

April - september: Valberedningen arbetar, nomineringar görs till valberedningen, samråd kring förslag till prefekt sker med rektor LTH/dekan NF.

September: Valberedningen lägger fram förslag till institutionsstyrelsens ledamöter, prefekt, ställföreträdande prefekt och GU-nämnd KILU-NF för perioden 2018-2020.

Början av oktober: Val av  institutionsstyrelsens ledamöter, prefekt, ställföreträdande prefekt och GU-nämnd KILU-NF för kemiska institutionen för perioden 2018-2020.

Aktuellt

23 oktober 2017 – Valresultat för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd för perioden 2018-2020

Valresultat för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd (pdf)

16 oktober – 20 oktober 2017 - Val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd

Valet sker elektroniskt under tiden 16 oktober – 20 oktober 2017 (röstningen avslutas 20 oktober kl. 12:00). För fastställd röstlängd, se högerkolumnen.

Valsedeln har skickats ut via Webropolsurveys.

10 oktober 2017 - Presentation av valberedningens förslag till prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd

 Valberedningens förslag till prefekt, stf prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd (pdf)

9 oktober 2017 - Val inom KILU - kort information

Nästa vecka genomförs val av ny prefekt, stf prefekt, KILU styrelse och GU-nämnd för en period om tre år vid kemiska institutionen. Valberedningen har arbetat med att ta fram kandidater till de olika posterna. Den elektroniska valsedeln kommer att skickas ut den 16 oktober och du kan rösta fram till den 20 oktober 2017 kl. 12:00. Rösträkning kommer att ske i direkt anslutning till röstningens avslutande.

Valsedeln kommer att skickas ut via Webropolsurveys.

25 september 2017 - Uppdatering från valberedningen

Valberedningen vid Kemiska institutionen har slutfört den första intervjuomgången med kandidater. De slutgiltiga intervjuerna förväntas att genomföras i början av oktober.

29 augusti 2017 -  Uppdatering från valberedningen
Valberedningen tackar för inkomna nomineringar. Valberedningen kommer att påbörja arbetet med att intervjua kandidater inom kort och intervjuperioden förväntas vara avslutad under september.

14 juni 2017 - Förlängd nomineringstid för nominering till prefekt, stf. Prefekt, KILUs styrelse och GU-nämnd
Nomineringstidens har förlängts till den 7 juli 2017.

13 juni 2017 - Nominering till prefekt, stf. Prefekt, KILUs styrelse och GU-nämnd är öppen
Valberedningen har under april och maj 2017 intervjuat samtliga avdelningsföreståndare vid KILU samt LTHs rektor och NFs dekan. Valberedningen har därefter fortsatt att utforma kravprofil för respektive befattning. Kravprofilen finns att ta del av i högerspalten på denna sida.

Valberedningen önskar nu få in nomineringar till prefekt, stf. Prefekt, KILUs styrelse och GU-nämnd för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020. Viktigt att den som nomineras är vidtalad och är tillgänglig för uppdraget. Nomineringen skickas till valberedning@kilu.lu.se  märkt med ”nominering” senast den 7 juli 2017 och ska innehålla en kort motivering.

7 juni 2017 – Valberedningen har startat upp sitt arbete vid KILU. Just nu arbetar valberedningen med att ta fram kravprofiler för uppdragen som prefekt, stf prefekt och styrelseledamöter till KILU styrelse samt GU Nämnd NF. Valberedningen har träffat alla avdelningsföreståndare vid KILU samt LTH´s rektor och NF´s dekan i arbetet med kravprofilerna. När kravprofilerna är fastställda så kommer nomineringsperioden att öppnas. Nominering kommer att ske till valberedningen mailadress: valberedning@kilu.lu.se

8 maj 2017 - Valresultat för val till valberedning KILU presenteras (se högerspalt på sidan) 

2 -5 maj 2017 - Val av ledamöter till valberedning KILU

7 april 2017
– Nomineringsperioden av kandidater till kemiska institutionens valberedning är avslutad

30 mars 2017 – Öppet för att nominera personer till kemiska institutionens valberedning  

Nominera kandidater

Vem får nominera och rösta?

Anställda vid LU vars anställning utgör minst 50 % av heltid vid Kemiska institutionen. Anställningen ska vara tillsvidare eller avse ett förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

Vem kan nomineras?

Till prefekt, ställföreträdande prefekt och lärarrepresentant kan den väljas som är vetenskapligt kompetent lärare. Med uttrycket vetenskapligt kompetent lärare menas professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Som representant för övriga anställda kan den väljas som är anställd vid institutionen och som inte tillhör kategorin vetenskapligt kompetent lärare.

Det är tillåtet att föreslå sig själv som kandidat. I samband med att valberedningen offentliggör sitt förslag uppges även vilka övriga förslag som inkommit till valberedningen under arbetets gång.

Hur går nomineringen till av prefekt, ställföreträdande prefekt samt ledamot till institutionsstyrelse?

Nomineringar av kandidater lämnas till valberedningen. Nomineringen ska innehålla namn på den nominerade kandidaten och det uppdrag nomineringen avser. Observera att kandidaten måste vara tillfrågad!

Nominerings perioden är inte öppen!

Valberedningens förslag till prefekt, stf prefekt och ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd

Valberedningens förslag till prefekt, stf prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd (pdf)

Prefekt
Leif Bülow

Ställföreträdande prefekt
Ola Wendt

KILU styrelse

Ola Wendt, ordinarie ledamot
Charlotta Turner, suppleant

Ulf Olsson, ordinarie ledamot
Tönu Pullerits, suppleant

Susanna Horsefield, ordinarie ledamot
Ingemar André, suppleant

Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, ordinarie ledamot
Magnus Carlquist, suppleant

Kristofer Modig, ordinarie ledamot
Margareta Sandahl, suppleant

Marie Skepö, ordinarie ledamot
Viveka Alfredsson, suppleant

Helena Persson, ordinarie ledamot
Maria Levin, suppleant
 
Caroline Lindblom, ordinarie ledamot
Sanel Peric, suppleant

GU-nämnd
Sophie Manner, ordförande

Mikael Lund, ordinarie ledamot
Marie Skepö, suppleant

Irene Rodriguez Meizoso, ordinarie ledamot
Margareta Sandahl, suppleant

Urban Johanson, ordinarie ledamot
Ingemar André, suppleant

Per Uvdal, ordinarie ledamot
Ulf Ellervik, Suppleant

Valresultat för val av prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter till KILUs styrelse och GU-nämnd för perioden 2018-2020

Fastställd röstlängd för val av prefekt, stf prefekt styrelse samt GU-nämnd

KILU:s valberedning

Lärare
Mikael Akke
Ulf Nilsson
Emma Sparr
Jenny Schelin

Övriga anställda
Maria Södergren
Sofia Essén
Karolina Isaksson

Valresultat för val av KILU:s valberedning

Kontakt

Jörgen Nilsson
Administrativ chef
jorgen.nilsson@kc.lu.se
046-222 83 33 (ankn.283 33)