lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Charlotta Turner och Green Technology Group (GTG)

Charlotta Turner har återvänt till oss på KILU där hon en gång tog sin masterexamen i kemi och sedan disputerade i analytisk kemi 2001.

Tillsammans med Green Technology Group som består av doktoranderna Michelle Co(som befinner sig vid Uppsala Universitet), Sofia Lindahl, Jiayin Liu och Abdel Rahman Ismail samt postdoktorerna Oskar Werner, (som befinner sig i Slovenien vid University of Maribur), Irene Rodriguez och Arwa Mustafa, lämnade Charlotta Uppsala universitet för Lunds universitet i april 2010. I Uppsala har hon varit verksam sedan 2004 då GTG bildades.

Drivkraften är att agera för en hållbar utveckling

Beslutet att lämna Uppsala för Lund togs av flera olika anledningar. Charlotta menar att det finns ett vakuum att fylla inom analytisk kemi i Lund sedan avdelningen för analytisk kemi lösts upp, ett vakuum hon gärna tar på sig att fylla, medan analytisk kemi i Uppsala är väldigt levande och virilt. En annan anledning är att miljö- och livsmedelsvetenskaperna är starka på LU, vilket hon tror kan leda till många nyttiga samarbeten för hennes och GTGs del.

Gruppens forskning handlar i grund och botten om att ersätta organiska lösningsmedel som t ex hexan med koldioxid och vatten. Miljövinsterna om man kan göra detta inom industrin skulle vara enorma. Inom gruppen och inom de samarbeten man har med andra universitet och grupper runt om i världen, sker allt från grundforskning till innovationstankar. Tekniken man använder sig av kallas Supercritical fluid technology och handlar om att försätta koldioxid och vatten i ett subkritiskt eller superkritiskt tillstånd, i vilka dessa får liknande egenskaper som organiska lösningsmedel.

Vattenavvisande ytor

Ett av Charlottas forskningsprojekt handlar om att genom grön teknik göra vattenavvisande ytor, något som idag främst görs genom komplicerad, miljöbelastande teknik. Intresset för dessa s.k. superhydrofoba ytor är väldigt stort och forskningsfinansiering har inte varit något problem. Man använder här koldioxid i superkritiskt tillstånd för att lösa upp olika typer av vax. Lösningen sprutas sedan över olika ytor vilket gör att det superkritiska tillståndet bryts och koldioxid återgår till sin normala form, medan vaxet kristalliseras och fastnar på ytorna och gör dessa vattenavvisande.  Man har här ett miljövänligt sätt att göra vattenavvisande ytor, något som det finns ett stort behov av inte bara inom industrin utan i samhället i stort. Forskningen sker i samarbete med två forskargrupper på KTH inom Fiber och Polymerteknologi.

Strategisk forskning

Inom det Formasfinanserade strategiska forskningsprojektet SureTech arbetar man med att extrahera värdefulla ämnen, t ex antocyaniner ur jordbruks- och skogsavfall innan detta blir till biogas eller eldas upp. Medan GTG gör detaljforskning kring extraktionsprocessen arbetar en nationalekonom inom gruppen med att undersöka de sociala och ekonomiska vinsterna med forskningen, miljöaspekterna i samhället samt arbetstillfällen som detta kan bidra till inom industrin. En forskare inom miljö- och energisystem undersöker hur miljöbelastande de nya processerna är och två kemister från Uppsala universitet sysslar med framrening av ämnen och kemisk analys. Från KILU arbetar även Eva Nordberg Karlsson i projektet med att utveckla termostabila enzymer som används i en del av processerna. Man använder dessutom industrin som bollplank för att kunna få med dess behov i beräkningarna.

Nya labblokaler

Den 7 oktober 2010 invigdes de nya laboratorierna Extraction lab och High Pressure Fluid lab, belägna i källaren av hus I. Här kan man nu utföra de försök man tidigare utförde vid Uppsala universitet. Med de nya laboratorierna hoppas Charlotta att hållbara högtrycksmetoder för extraktion, separation, syntes och partikelbildning ska blomstra och leda till nya spännande samarbeten över disciplingränser. Man jobbar nu hårt med att få ventilation och säkerhetsanordningar på plats, samt rör dragna för koldioxidanslutningar.

Många järn i elden

Förutom forskningen på Centrum för analys och syntes (CAS) vid KILU, är Charlotta fortfarande anställd som forskarassistent på VR, hon undervisar på doktorandkurser inom hållbar utveckling och kommer till nästa år att dra igång en doktorandkurs inom superkritisk teknik. Hon går på ett program inom innovation i Stockholm i regi av Vinnova/SSF och planerar att rusta upp masspektrometrilabbet på Centrum för analys och syntes. Hon sitter dessutom i styrelsen för CEC, Centrum för miljö- och klimatforskning och har erbjudits en rådsforskaranställning “Analytisk kemi för en hållbar utveckling”, något som hon accepterat.

Charlotta beskriver sin familj bestående av maken Kuria Ndungu och 2 söner, 3 och 8 år gamla, som en vanlig miljöengagerad familj. Maken som hon träffade under sin doktorandtid på KILU, är forskare inom miljökemi vid Stockholms universitet och kommer nu i vinter att åka med isbrytaren Oden till Antarktis och där mäta spårämnen för att se hur klimatet påverkas.

Mer om Charlotta

Läs mer om Charlotta och hennes forskning. Klicka här (på engelska)

Läs om SureTech i LUM nr 2, 2010 s. 8: Klicka här 

Artikel i Livsmedel i Fokus nr. 4 2009 s. 40: Klicka här